همه تیم

سارا احمدی

سردبیر

نیک متئو

سردبیر ارشد

الیزابت سوان

منابع انسانی

جاستین لی

نویسنده

دانیال احمدی

نویسنده

پارمیدا رضوی

نویسنده

سمیر راد

نویسنده