همیشه بزرگترین کارها از مغز آدم هایی شروع میشه که لزوما نابغه نیستن.
اما اون کسی نابغهِ برنده میشه که اون فکر رو عملی میکنه.
از ریسک نترسید. ریسک برادر #بورس
.
همین امروز:

فقطشروعشکن

واسه رسیدن بهش دو راه جلو پاته...
واسه رسیدن بهش دو راه جلو پاته…

سهام_من

آموزشبورساز_صفر

بورس #بورسآنلاین #بورستهران #ریسکپذیری #انگیزشیموفقیت

bourse #stock_market #start_today

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه